Co zawiera projekt budowlany – sprawdź

Co zawiera projekt budowlany – sprawdź

Projekt budowlany to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanej budowy. Opracowanie projektu to ważny element całego procesu budowlanego. Projekt budowlany jest dokumentem niezbędnym do uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jest podstawą do wykonania prac budowlanych.

Podstawowe informacje

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego opisane są w rozporządzeniu ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r.

Projekt powinien zostać sporządzony w sposób czytelny, w języku polskim. Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia się do formatu A4. Projekt w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF.

Zakres projektu obejmuje stopień skomplikowania prac budowlanych, charakter i specyfikację budowanego obiektu, warunki, jakie musi spełniać budynek w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Projekt budowlany składa się z następujących elementów::

– projekt zagospodarowania działki lub terenu,;

– projekt architektoniczno-budowlany budynku;

– projekt techniczny;

– załączniki, w tym opinie, uzgodnienia i pozwolenia, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu zawiera część opisową oraz rysunkową.

Część opisowa obejmuje określenie budynku, jaki ma powstać w ramach inwestycji, określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki wraz z informacją o obiektach do rozbiórki, określenie jak będzie wyglądało zagospodarowanie działki po zakończeniu budowy (urządzenia budowlane, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, dostęp do drogi publicznej, parametry uzbrojenia działki, ukształtowanie terenu wraz z układem zieleni). Ponadto zawiera zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych oraz istniejących obiektów budowlanych, powierzchni dróg, chodników i parkingów, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych elementów terenu uwzględnianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Część rysunkowa sporządzana jest na mapie do celów projektowych. Obejmuje ona położenie działki w stosunku do terenu i stron świata, granice działki, lokalizację istniejących na działce obiektów budowlanych, granice terenu zamkniętego i strefy ochronnej, układ komunikacji wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, układ zieleni istniejącej i projektowanej, uzbrojenie terenu, drogi pożarowe, ukształtowanie terenu.

Projekt architektoniczno budowlany

Ten element projektu budowlanego obejmujący projekt domu składa się z części opisowej i rysunkowej. Część opisowa informuje między innymi o rodzaju budynku, zamierzonym sposobie jego użytkowania, układzie przestrzennym i formie architektonicznej obiektu, charakterystycznych parametrach obiektu takich jak powierzchnie, kubatura, liczba kondygnacji. Część opisowa zawiera również parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko oraz na zdrowie ludzi, informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego a także dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

W części rysunkowej znajdują się rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów, charakterystyczne przekroje, widok elewacji oraz dachu  z nawiązaniem do poziomu terenu oraz określeniem graficznym lub opisowym wyrobów wykończeniowych i kolorystyki budynku.

Projekt techniczny

W projekcie technicznym znajdziemy między innymi informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, warunków geotechnicznych i sposobu posadowienia obiektu, dokumentację geologiczno-inżynierską, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, rozwiązania techniczno instalacyjne, rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego – instalacji grzewczych, chłodniczych, wentylacji, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu z sieciami zewnętrznymi. Wszystkie elementy przedstawione są zarówno w formie opisowej jak i rysunkowej.

Zdjęcie: Projekt domu A105 – Nasz pomysł z kolekcji Murator, arch. Katarzyna Słupeczańska

Tekst sponsorowany: Gotowe projekty domów jednorodzinnych od MURATORA – projekty.muratordom.pl 

Jakie metody eliminacji i zapobiegania szczelinom w parkiecie są najlepsze? Zawory zwrotne do instalacji – jak je zastosować?
Comments are closed.